วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๓๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                     เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                                         สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ                                     เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต  (Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ชิลีประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา  ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก ๕๐๐ ปี แห่งการค้นพบช่องแคบมาเจลลัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ                         “อิมาเคน เด ชิเล” (Imagen de Chile) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญดังกล่าว  เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ                           ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา สาธารณสุข สุขอนามัย และโภชนาการ                           ในโรงเรียน   ตลอดจนทรงเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาร่วมสมัยของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา (Mrs. María del Carmen                        Martínez Arosemena) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

– นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ นำ

ศาสตราจารย์ไพรัช  ธัชยพงษ์ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประกาศนียบัตร เข็มทองคำ และเงินรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้อง                    ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้   เวลา  ๐๘.๐๙   น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า   โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ                      สมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต                       มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา  ๑๙.๒๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน                      พระบรมราชวโรกาสให้  นายธานี  ทองภักดี  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นำ  เอกอัครราชทูตวิสามัญ                         ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทาง                        ไปปฏิบัติหน้าที่  ตามลำดับดังนี้

๑. นายพจน์  หาญพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นายพจน์  หาญพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี  มาก่อน

 

 

/ ๒. นายจักรกฤดิ …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

๒. นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจำนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย  มาก่อน

๓. นางมาฆวดี  สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นางมาฆวดี  สุมิตรเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาก่อน

๔. นางสาวชวนาถ  ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ นางสาวชวนาถ  ทั่งสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มาก่อน

๕. นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจำนครแวนคูเวอร์ แคนาดา  มาก่อน

๖. นางชนิดา  กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐชิลี นางชนิดา  กมลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต มาก่อน

๗. นายอัฐกาญจน์  วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
เฮลเลนิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐเฮลเลนิก นายอัฐกาญจน์  วงศ์ชนะมาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจำเมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น  มาก่อน

๘. นางศิริลักษณ์  นิยม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

/ ก่อนที่จะได้รับ …

– ๓ –

 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก นางศิริลักษณ์  นิยม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำราชอาณาจักรเบลเยียม  มาก่อน

๙. นางสาวอุรวดี  ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบถวายบังคมลา  ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นางสาวอุรวดี  ศรีภิรมย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาก่อน

ในวันเดียวกันนั้น เวลา  ๑๙.๕๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ                  พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้                           นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี