วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามล าดับดังนี้
– พลเอก ทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด น า คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการ
กองทัพไทย พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลอากาศเอก พันธ์ภักดีพัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์น าคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ พร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของ
กองทัพอากาศ และในนามของมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเสด็จพระราชกุลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช น า
คณะข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ทวีทรัพย์นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีน า คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นายทิพากร สมคะเน และทายาทและศิษย์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
และคณะด าเนินงานสมาคมหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมสืบสานศิลปกรรมถิ่นใต้เฝ้าทูลละอองพระ
บาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหนังตะลุง และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์รองเจ้าคณะอ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมเข้าเฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายวัตถุมงคลด้วย
เวลา ๑๐.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต
อ าเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
/เวลา ๑๐.๐๙ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๐.๐๙ น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ต าหนักทิพย์พิมาน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ าสงกรานต์พระราชทานไปถวาย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ าสงกรานต์ไปพระราชทาน พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ
สวัสดิวัตน์ ณ วังที่ประทับเลขที่ ๑๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอ าพน กิตติอ าพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวล าภู ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภ