วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๒.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปิดที่ทำการมูลนิธิไชนา เมดิคอล บอร์ด ประจำประเทศไทย
ณ อาคารยูบีซี ๒ (สมัชชาวานิช) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ อาคารที่ประทับ T1.5 บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ และภริยา
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง