วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียน
แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรง
พระราชอุทิศไว้ จากนั้น ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟแล้ว
ทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน
ที่ทรงถืออยู่นั้น เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบแล้ว ทรงรับโคม
จากเจ้าพนักงาน เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ครบ ๓ รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และ
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระราชาคณะที่ถวายเทศน์ และ
ทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ที่สวดรับอนุโมทนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับ ณ ศาลาสหทัยสมาคม จากนั้น ทรงพระดำเนิน
ไปยังประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งมีประชาชนมาเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๔.๓๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ ๙” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน
วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
และหอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
/อนึ่ง….

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙ ตามลำดับดังนี้
๑. นางนววรรณ พันธุเมธา สาขามนุษยศาสตร์
๒. นายวิทย์ พิณคันเงิน สาขาวิจิตรศิลป์
๓. นายวิชา มหาคุณ สาขานิติศาสตร์
๔. นายจรัส สุวรรณเวลา สาขาแพทยศาสตร์
๕. นายเจริญ โชติกวณิชย์ สาขาแพทยศาสตร์
๖. นายรัชตะ รัชตะนาวิน สาขาแพทยศาสตร์
– นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้ให้การสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ทรงงาน” (จำลอง) เนื้อสำริด
ความสูง ๖๐ เซนติเมตร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ๓๘ แห่ง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์
ในโอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย
– นายวิสรัส เอี่ยมประชา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย