วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ
และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรมความประพฤติที่ดีสมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย ในเรื่องวิชาการนั้น เชื่อว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรม
ความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควร
ถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี
คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็นสาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญ
ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน
ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๒๑ ณ โรงแรมมณเฑียร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร