วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยัง
ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรด ให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้สักการะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาในโครงการสาขาวิทยบริการ
ส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อปี ๒๕๓๙ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธรตนากร นวุตติวัสสานุสรณ์มงคล (พระหยกเชียงราย) ที่หอพระหยก วัดพระแก้ว เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร
นิทรรศการ “ก้าวย่างสู่ทศวรรษ ปริยัติธรรมเชียงราย ภายใต้พระเมตตา” ซึ่งจัดแสดงผลการดำเนินงาน และ
ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
จำนวน ๒๑ โรงเรียน ทรงประเคนผ้าไตรพระราชทานแก่สามเณรนิสิตทุนพระราชทานที่มีอายุครบบวช จำนวน
๑๑ รูป จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสามเณรนักเรียน จำนวน ๒๓๘ รูป ซึ่งอยู่ประจำ จำนวน ๙๐ รูป
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้าน อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ
และอาข่า จำนวน ๖๔ คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ๘ คน จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทำการตรวจรักษาและทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งมีผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ที่มารับบริการด้านทันตกรรม เสร็จแล้ว
/ชั้นเด็กเล็ก…..
-๒-
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สมควร แก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬา
อบต.ห้วยส้านพลับพลา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนัก
ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย