วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรณพ กันทาธรรม นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ นำ ผู้แทนสถานการศึกษา ผู้แทนสายการบิน สมาชิกสมาคม ฯ ผู้สนับสนุน ฯ และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดค่ายฉลอง ๖๐ ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย “รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม” ณ ศูนย์ฝึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีจำนวน ๘ ห้องเรียน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ใช้งานมากว่า ๕๐ ปี จากนั้น ทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเรียน อนุบาล และห้องพยาบาล และทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ รวมถึงแปลงเกษตร และสหกรณ์โรงเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองแสง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๔๘๒ ปัจจุบัน
/ เปิดสอนในระดับ…

-๒-

เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๖๙ คน โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องเรียน ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อสร้างแนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคต เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำกล้วยตาก มะขามแช่อิ่ม กล้วยทอด และไข่เค็มใบเตย ซึ่งผลผลิตที่นำมาแปรรูปเป็นผลผลิตที่ ปลูกภายในโรงเรียน และนำมาจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนต่อไป จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียน ๓๑๒ คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกทักษะงานอาชีพ การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งริเริ่มโครงการเมื่อปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร และอำเภอสังคม ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๘๔ คน โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายได้ เพิ่มขึ้น หนี้สินในครัวเรือนลดลง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้น ทรงปล่อยปลา ๙ ชนิด แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศทหาร กองบิน ๒๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร