วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “จุฬา ฯ เอ็กซ์โป – จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม
คิดทำเพื่อสังคม” ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
“ชุมพร – ระนองเกมส์” เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ซึ่งจะจัด
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ต่อจากนั้น
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะ “นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙” และ “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙” เฝ้า รับประทานโล่เกียรติคุณ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสหพันธ์ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ ผู้ประสานงานโครงการ “กระทิงแดง ยู โปรเจค” ปี ๓ (กระทิงแดง U PROJECT) และผู้ชนะเลิศการประกวดเขียน และจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้า รับประทาน
ถ้วยรางวัลด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
เครื่องบินที่นั่งของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ โอเอส ๐๒๕ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ