วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกช่อฟ้า และทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดบ้านโอ้น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๑๑.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่
ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ วัดบ้านหนองกา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านคุ้งสะอาด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดบ้านดอนยานาง อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์