วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานและนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน
นำ คณะกรรมการแรงงานและสมาคมแม่บ้านแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปุณฑริก ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นางนิภา รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๖ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่ดังกล่าว เพื่อสมทบทุน
ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล และแรลลี่
การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– นางสุชาลา เทพบุตร เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นำ คณะกรรมการ
จัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวกรวีณา แสงฉายเพียงเพ็ญ และนางกฤตชม ปิ่นอาภรณ์ ผู้เป็นมารดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นางสาวสุพร วงค์ชมภู และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำ ข้าราชการ และนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระนอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตผลทาง
การประมง พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- พลเอก ฉัตรชัย …..

– ๒ –

– พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นำ นายมูฮัมเหม็ด ซาเยดุล ฮอค (H.E. Mr. Mohammed Sayedul Hoque) รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงประมงและปศุสัตว์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal) จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก
ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในอำเภอสวรรคโลก อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ จำนวน ๓๖๑ ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย