วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ที่หน้ามุขพระที่นั่งทรงธรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กราบบังคมทูลรายงาน และ เบิกกรรมการสร้างพระเมรุมาศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร อธิบดีกรมศิลปากร
ถวายสายสูตรยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตร และดุริยางค์ เมื่อนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสายสูตรคืน อธิบดีกรมศิลปากรรับไปผูกไว้ที่เสาบัว จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระที่นั่งทรงธรรม และพระเมรุมาศ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๓๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี
มีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร