วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี