วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสร” ในพื้นที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
– นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดินสิริมงคลจากการจัดงาน “ร่วมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙” และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นำ ผู้แทนคณะ
ผู้จัดงานโครงการอบรมและประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแผ่นดีวีดีสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริเพื่อการศึกษา หรือ
โครงการอื่น ๆ ตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นำ นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจาก
การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล คนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๙ “ไทยแลนด์ ไอร์ออน แมน มินิ มาราธอน ๒๐๑๖” (Thailand Iron Man Mini Marathon 2016) สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต –
ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้จัดทำโครงการ “สร้างอ่างล้างมือให้โรงเรียน” ประจำปี ๒๕๕๙
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

๒. นางรัชนี ศุภสวัสดิ์กุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางสาวใกล้รุ่ง อัตนโถ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ผลงานรูปปั้นพญาควาย ซึ่งปั้นและหล่อด้วยโลหะสำริด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางนลินี รัตนาวะดี กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิพลังงานไทย และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
– นายกิตติ พงศ์ศรี ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์จีจินเกาะ
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ ประธานจัดงานศิลปศาสตร์ ๒ มธ. ๐๖ สังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุภวัส วรมาลี นำ นางรัตนาพร โชติทวีศักดิ์ศรี ประธานจัดงานไทยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ของชุมชนไทย สโมแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มาร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม
มีเทศน์ มีทอล์ค เฉพาะกิจ ตอน “มหาราชในดวงใจ” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการจัดการ
ประกวดข้าวต้มหาง – ลูกโยน ในงานทำบุญตักบาตรเทโวข้าวต้มหาง – ลูกโยน สืบสานประเพณีเทศกาล
ออกพรรษา ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และผู้ชนะการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวต้มหาง – ลูกโยนรอบการกุศลพิเศษ เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ต่อจากนั้น

เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโน ควังอิล
(Mr. Noh Kwang – il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้ นางโอ ชองฮวา (Mrs. Oh Chungwha)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ เป็นวันที่ ๒
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ