วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงยกช่อฟ้าศาลา “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ทรงหล่อพระพุทธจตุรพิธมงคล และทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี อำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ มีพระราชดำริให้กรมชลประทานปรับปรุงฝายทดน้ำ พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ตลอดปี และรองรับการขยายตัวของศูนย์การเรียน ฯ ในอนาคต ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริ ทำให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จดี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปฏิสันถารกับครูและนักเรียน และมีพระราชกระแสให้ช่วยกันฝึกให้
เด็กใช้ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรชาวไทยมุสลิมที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๕๐ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ