วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล
ณ หอประชุม โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล