วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
(Bangkok Forum 2018) หัวข้อ “เอเชียที่ยั่งยืนในอนาคต : บูรณาการความรู้เพื่อความยั่งยืนทางสังคม” และทรงปาฐกถาพิเศษ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๕ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสามวันที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และการสร้างสม
อบรมคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ
แต่นอกเหนือจากคุณธรรมอันมีอยู่ประจำใจของแต่ละคนแล้ว การสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่น เช่นบิดามารดา
และครูบาอาจารย์ ก็มีส่วนอย่างสำคัญต่อความสำเร็จของบัณฑิตด้วย ทุกคนจึงควรมีความกตัญญูรู้คุณ
และรู้จักตอบแทนคุณท่าน ด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นความดีความเจริญสืบไป