วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์
สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๐.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ซึ่งโรงเรียน ฯ แห่งนี้ เป็น ๑ ใน ๑๔ โรงเรียนที่อาสาเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐
ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการด้วยรัก
และห่วงใย ฯ อาทิ โครงการฝึกอาชีพ สอนการทำอาหารคาว-หวาน งานผลิตภัณฑ์จากสิรินธรวัลลี ต้นไม้
ประจำจังหวัดบึงกาฬ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบอินทราเน็ต
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ
หลายรางวัล และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักตามฤดูกาล เลี้ยงไก่ ปลา สุกร และกบ
สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ และเหลือจำหน่ายให้กับชุมชน
เพื่อนำรายได้เข้าสหกรณ์โรงเรียน ฯ ในโอกาสนี้ กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการให้
ความช่วยเหลือจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านซาง โดยดำเนินการขุดลอกร่องชักน้ำจากหนองน้ำกุดซาง
เพื่อนำน้ำไปเติมยังสระเก็บน้ำภายในบริเวณโรงเรียน ฯ พร้อมทั้งขุดลอกสระเก็บน้ำดังกล่าว ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานสำหรับเป็นแหล่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรภายในบริเวณโรงเรียน ฯ ทั้งนี้ โรงเรียน ฯ จัดการเรียน
การสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๔๐๓ คน ครูและบุคลากร ๒๖ คน นอกจากนี้
มีการจัดแสดงนิทรรศการของ ๑๐ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี
๒๕๓๐ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนอาหารกลางวัน
และขาดสารอาหาร ปัจจุบัน มี ๘๒ โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ในโครงการ ฯ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียน
ที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ซึ่งเป็นการรวมโรงเรียนบ้านโสกก่าม และโรงเรียนบ้านนาตาไก้ เข้าด้วยกัน
เปิดสอนเมื่อปี ๒๕๒๖ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน มีนักเรียน ๒๗๙ คน
ครู บุคลากร รวม ๑๘ คน ให้บริการในพื้นที่บ้านโสกก่าม บ้านนาตาไก้ บ้านหนองปลาดุก บ้านเจริญสุข
และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้น ทรงเปิดห้องสมุด “พระใส” ซึ่งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
จัดสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสครบ ๓๐ ปี

/โครงการด้วยรัก…

– ๒ –

โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมทั้ง เพื่อเป็นสถานที่สืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ของนักเรียน
และชาวบ้าน สำหรับการดำเนินโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียน ฯ ได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการเรียนการสอน สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลที่สนใจ ด้านการส่งเสริมอาชีพได้เปิดเป็นชมรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ
ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อาทิ ชมรมขนมไทย และชมรมผลิตดอกไม้จากยางพารา ด้านโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ หมู กบ และปลาดุก เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน และเป็นอาชีพเสริมของนักเรียน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน ที่ไปตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ ๓๐๔ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด
เวลา ๑๕.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นลำดับที่ ๘๒ ในปี ๒๕๕๒ โดยดำเนินงานครบทั้ง ๖ โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี โครงการฝึกอาชีพ สอนให้นักเรียนนำวัสดุที่มี
ในท้องถิ่น เช่น ต้นกกนำมาทอเสื่อ ดอกหญ้านำมาทำไม้กวาด และทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สบู่ขมิ้นชัน น้ำยาล้างจานมะเฟือง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรม
ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน สำนึกรักบ้านเกิดรักสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ ๗ ขั้นตอนกับสายน้ำ
แห่งชีวิตสู่การอนุรักษ์ของชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และมีสำนึกรักบ้านเกิด
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล และอยู่ระหว่างทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า
และเมล่อน ผลผลิตบางฤดูกาลมีไม่เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้องหาซื้อวัตถุดิบจากตลาด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ และได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
๑๘๘ คน ครูและบุคลากร ๑๓ คน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทาน
ที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์