วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ออกพระเมรุพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก
สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคน
พัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระราชาคณะ และสมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา จำนวน ๑๑ รูป แล้วทรงยืน
ประเคนพัดรองที่ระลึก ฯ แด่พระสงฆ์ที่จะสวดศราทธพรต ๓๐ รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๘๙ รูป
เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพิธีธรรมที่จะ
สวดพระอภิธรรม ๘ รูป บรรพชิตจีน ๑๐ รูป และบรรพชิตญวน ๑๐ รูป เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพ
สำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายศีลและถวาย
พระธรรมเทศนา จบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดศราทธพรต จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดศราทธพรต เที่ยวแรก
๑๑ รูป และเที่ยวละ ๑๐ รูป จำนวน ๒ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย
อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น พระสงฆ์ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษา สวดมาติกา จบ
ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เที่ยวแรก ๑๒ รูป และเที่ยวละ ๑๑ รูป จำนวน ๗ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ต่อจากนั้น บรรพชิตจีน ๑๐ รูป
และบรรพชิตญวน ๑๐ รูป สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนและญวน บรรพชิตจีนและญวน
สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก บรรพชิตจีนและญวนถวายอนุโมทนา เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร
/ทรงกราบ…..

– ๒ –

ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก
ที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ (เดิม) ในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับสมเด็จพระราชินีโซเฟีย
แห่งสเปน (Her Majesty Queen Sofia of Spain) ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐