วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร
และผู้นำกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี