วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิด “ศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร