วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ณ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ฯ
ร่วมกับพระครูสุคนธวิศิษฎ์ เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕
แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร ๒ ชั้น
แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ห้องกายภาพบำบัด และที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ
อำเภอคีรีรัฐนิคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานชื่ออาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย โอกาสนี้
พระราชทานของเยี่ยมแก่ตัวแทนผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ
การดำเนินงานของโรงพยาบาล ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอใกล้เคียง มีบุคลากร ๑๗๐ คน ที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
เวลา ๑๑.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๑
รวม ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๔.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำอาคารบริการน้ำดื่ม พร้อมปรับปรุงคุณภาพ

/น้ำผ่านเครื่องกรอง…

– ๒ –

น้ำผ่านเครื่องกรอง เพื่อให้มีน้ำสะอาดบริโภค โอกาสนี้ ทรงฟังคำกราบทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านและเขียนตามเกณฑ์สูงขึ้น โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้ และถั่วเมล็ดแห้ง
มีโรงรียนที่ได้ผลผลิตเพียงพอ ๖ แห่ง ส่วนโรงเรียนที่มีผลผลิตไม่เพียงพอ ได้ปลูกไม้ผลระยะสั้น อาทิ กล้วย
มะละกอ และเพิ่มการปลูกไม้ผลที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีครูจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ไปติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมบำรุง และสอน
การใช้งาน พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ซึ่งมีนักเรียน ๒๐ คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด ฯ จัดครูมาดูแล ซึ่งต้องคัดกรองเด็ก ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถเข้าชั้นเรียนปกติได้
โดยมีนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปเรียนต่อที่โรงเรียนท่าชนะ ที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม
ส่วนบางคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกอาชีพประเภทงานประดิษฐ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วย
จัดห้องสมุด ทำแผนการเรียนการสอนเทคนิคการสอน ซึ่งช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผล
การสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา และได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านกอเตย มีศิษย์เก่าซึ่งเป็นครุทายาทของโรงเรียนเป็นประธานในปีนี้ และรวมกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่ามาร่วม
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และช่วยรุ่นน้องทำแปลงเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรการประกอบอาหารกลางวัน
โดยเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ได้ปลูกถั่วครก และจะปลูกกล้วย กับมะละกอเพิ่มขึ้น ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อนำมา
ทำไข่เค็ม เลี้ยงไก่ หมู และปลา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และจัดตั้งเป็นศูนย์บริการความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โอกาสนี้
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งออกให้บริการแก่นักเรียนและประชาชน
โดยมีผู้ไปรับบริการ ๑๘๑ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส