วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร จากนั้น
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าราชวรดิฐ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งอนันตนาคราช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าฉนวนหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๐๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๓.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า ในการปฏิบัติกิจการงานใดก็ตาม หากต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ยากจะแก้ไข
ก็อาจทำให้คนเราบังเกิดความท้อถอยเหนื่อยหน่าย จนไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้
เมื่อจะทำการใด บัณฑิตจึงต้องมีความตั้งใจจริง คือมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่าง ๆ จนสำเร็จผลที่ดี
ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ บุคคลผู้มี ความตั้งใจจริง ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใด ๆ ย่อมไม่ย่อท้อ
ถอยหลัง หากจะพากเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกิจการงานที่ทำนั้นสำเร็จ
ลุล่วง ขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะได้สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง มีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้า และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญวัฒนายิ่งๆขึ้นได้
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร อำเภอศรีสำโรง เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑๖ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง ให้มีห้องเรียนเพียงพอและปลอดภัย เนื่องจาก
/ อาคารเดิม …

– ๒ –

อาคารเดิมชำรุดทรุดโทรม กับเมื่อปี ๒๕๕๗ ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมเสียหาย ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร
โครงงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๕ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ – ๖ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน
เช่น การสืบสานงานศิลปะสุโขทัย โดยสอนให้นักเรียนวาดลวดลายโบราณลงบนจานสังคโลก อาทิ ลายปลา
ลายพฤกษา และยังได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำขวัญผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวบ้าน
ท่าดินแดง อำเภอคีรีมาศ จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชุม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดพระบรมราชา
นุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอ-
สวรรคโลก ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงโบราณสถานเมืองบางขลังตามหลักฐานประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และในจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ยุคกรุงสุโขทัย
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโพธิธาตุเจดีย์ สนามบินสุโขทัย ทรงประกอบพิธียกฉัตรเหนือบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัตธาตุ ที่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) และพระตรีปิฏิกาจารย์ ได้เชิญมาจากประเทศเมียรมาร์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ชาวจังหวัดสุโขทัยและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สักการบูชา สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จ
พระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๑.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทาง
มาเยือนประเทศไทย