วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๖.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์ พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสงานครบ ๑๒๔ ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ
“๙ ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อพระราชปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ศพ นายวุฒิ สุมิตร อดีตรองราชเลขาธิการ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิ สุมิตร อดีตรองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๔๓ ปี ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
ณ โรงพยาบาลศิริราช และได้อุทิศร่างกายแก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา