วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติ
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงหล่อ “พระพุทธนฤมิตรังสฤษฏ์ มงคลชัย (จำลอง)” ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร