วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เขตบางรัก โบสถ์นักบุญนิโคลาส เขตพระโขนง และวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “แบงค็อก อินเตอร์เนชั่นแนล โฟโต้ แฟร์ ๒๐๑๗” (Bangkok International
Photo Fair 2017) และงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี ๒๕๖๐
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำเภอเวียงสา และ
โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด
การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจุฬาลงกรณ์

/มหาวิทยาลัย…

– ๒ –

มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยนักวิชาการและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ นิทรรศการของหน่วยงาน ประชาชนเครือข่ายเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน นิทรรศการโรงเรียนหญ้าแฝก และกิจกรรม “การสร้างนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรไทย” ตลอดจนการแสดงผลงานของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการออกร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๕๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ “บอริส เบลคิน เพลย์ส ซิเบลิอุส” (Boris Belkin plays Sibelius) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร