วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองร้อยตำรวจ
ตระเวนชายแดน ๒๔๔ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่เปิดทำการเรียนการสอนมากว่า ๓๖ ปี เพื่อให้เยาวชนบ้านห้วยดอกไม้
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าลึกและห่างไกลได้มีสถานศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๔๒ คน ครู ตชด. จำนวน ๕ นาย
ทั้งนี้ คนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี เช่น กรมชลประทาน
รับสนองพระราชดำริเข้าไปพัฒนาขุดสระน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีความจุน้ำได้เพิ่มขึ้น ทำทางน้ำเข้าและอาคาร
ระบายน้ำออก เพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ได้สอนให้นักเรียนทำบัญชี และ
คิดเลขเป็นแล้ว ยังส่งเสริมค่านิยมเรื่องคุณธรรม และความซื่อสัตย์ ผลดีของการทำกิจกรรมสหกรณ์ คือ
นักเรียนได้เรียนรู้ วางแผนการใช้เงิน และรู้จักเก็บออม ด้านศิษย์เก่าและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีพระราชกระแสให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำรวจพื้นที่จุดบอด
ที่ยังไม่มีสถานศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน ในการนี้ทรงเปิดอาคารเรียนขนาด ๘ ห้องเรียน ซึ่งศูนย์การเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๙๕ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยจัดอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ตรงตามกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เน้นการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ การวาดผังคำศัพท์ สระ พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลขไว้บริเวณพื้นทางเดิน ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกต และสนุกกับการเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค รวมถึงเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต อาทิ การสานกระติ๊บไม้ไผ่
และการทอเสื่อกก ที่นำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดอีกทางหนึ่ง
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ มีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทานให้ความช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล
ภายในโรงเรียน และน้ำที่นำมาใช้จากอ่างเก็บน้ำหนองแคน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีซึ่งประสบปัญหาขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง