วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก
ณ อาคารรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระราชทานพระวโรกาสให้
อาสาสมัครมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา เฝ้า
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ ๒๙” ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร