วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบาเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง