วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับการฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน
๑ เมษายน ๒๕๖๑
– นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้
นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย
– นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้า ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการ
จัดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิปโลเมติก แชริตี้ บาร์ซาร์ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๐๑๖” (63rd YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2016) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ นางกิติมา ตงศิริ และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินี รุ่น ๗๑ เฝ้า ถวายเงิน สมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ
– รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้า ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย
– นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล นำ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท
กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

/- พระครูประโชติกาญจนธรรม …..

– ๒ –

– พระครูประโชติกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้าง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี
นำ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชาและทายกน้อย การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ และรอบสุดยอดแชมป์
เฝ้า รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ โอกาสนี้ พระครูไพศาลศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าอิฐ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และพระภิกษุณรงค์เดช อธิมุตฺโต พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้าง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี และผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา เฝ้า ถวายวัตถุมงคล