วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม “เพอร์ฟอร์มนิ่ง อาร์ท เซ็นเตอร์” (Performing Arts Center) โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ แด่พระสงฆ์ ๖๑ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวาย
พระธรรมเทศนา เสร็จแล้ว เสด็จไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลซึ่งตั้งอยู่หลังธรรมาสน์ศิลา และเทียนเท่า
พระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ในตู้หลังธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๖๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบเฟือง
แล้วทรงประเคนครอบเฟืองแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทย ธรรม แด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงกราบที่หน้าเครื่องมนัสการ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ