วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบรรยาย เรื่อง “ออนโคจีเนซิส” (Oncogenesis : การกำเนิดของเซลล์มะเร็ง) พระราชทานแก่
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร