วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยาม
เทวาธิราช ทรงกราบ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่อง
ราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐาน
เหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพรพระ จบแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์
ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล
พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัย
ไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร ๑๕ ไตร จำนวน ๒ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่ง
ทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ
ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค
บริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และที่ว่าการ
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง

/จังหวัดนครราชสีมา…

– ๒ –

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับ
รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม
และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทาน
สุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์