วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บําเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจําปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)