วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสรรค์
เวลา ๑๖.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำ คณะผู้บริหารคณาจารย์ และผู้แทนของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทย นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม รับโอวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจะจัด
การแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง