วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๑๐๐ ครั้ง
และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๒ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก