วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๐๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสถานพักฟื้น และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
แห่งที่ ๒ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปิน กลุ่มเดอะเรนโบว์ส ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ บ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

/ในวันเดียวกันนั้น
– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
ไปทอดพระเนตรละครเพลง เรื่อง “สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล” ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร