วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “ศรีสังวาลย์วรานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๙ ประจาปี ๒๕๖๔ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
“เทียนส่องใจ” ได้เกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และได้มีการจัดงานเป็นประจาทุกปีในวันเอดส์โลก เนื่องจากทรงห่วงใยในการดูแล และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยทรงมุ่งหวังที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ให้น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพระวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประธานกรรมการแบรนด์ “สิริวัณณวรี แบงค็อก” (Sirivannavari Bangkok) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอริส 2005 จากัด เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายคอลเลคชั่นพิเศษ “สิริวัณณวรี ไพรด์ คอลเล็คชัน” (Sirivannavari Pride Collection) ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย (Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha HIV Drug Fund) หรือโครงการ “เพร็พ พระองค์โสม ฯ” (Princess PrEP) ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกด้วย