วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้ เวลา  ๑๖.๓๒  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต  พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และพลเอกหญิง สุทิดา
วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา  ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์  อ่านประกาศสถาปนา
พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี

จากนั้น  พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โอกาสนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์  ใบมะตูม  และทรงเจิม  สมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐  ชั้นที่ ๑  และพระราชโองการสถาปนา แก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา
จากนั้น ผู้อำนวยการเขตดุสิต  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส  ทรงลงพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรส
ในการนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงลงพระนามาภิไธย  ในฐานะ
ทรงเป็นสักขีพยาน และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี  ลงนามในสมุดจดทะเบียน
ราชาภิเษกสมรส  ในฐานะสักขีพยาน ต่อจากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรส  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระราชินี

เวลา  ๐๖.๓๐  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย  ในโอกาส
เปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

เวลา   ๑๘.๔๐    น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
ลานตำหนักหอ  วังสระปทุม  ทรงเป็นประธานในงานวันมูลนิธิสิรินธร

งานวันมูลนิธิสิรินธร  ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิ ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
และเพื่อหารายได้สนับสนุนสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณรที่อาพาธ  รวมถึงราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วย  และสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของสามเณร

เวลา  ๑๐.๐๔  น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ประทาน
พระวโรกาสให้ คณะทีมงานนิตยสารแพรว  เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในนิตยสารแพรว
และสื่อออนไลน์ของแพรวมีเดีย  ณ โรงแรมเดอะสยาม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 

/ในวันเดียวกันนี้…

 

 

 

 

 

 

  • ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา   ๐๙.๓๐   น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี