วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิรินธร
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการท างานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนเลิงนกทา
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยท างานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดยโสธร และจังหวัดข้างเคียง โดยวันนี้
ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินหายใจ
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานสมุดระบายสีกับของเล่นแก่นักเรียน ต่อจากนั้น
ทรงเยี่ยมผู้ป่วยน าเฝ้า จ านวน ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และความผิดปกติทางสายตา ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และต่อมน้ าเหลืองอักเสบ ผู้ป่วยสมองพิการแต่ก าเนิด
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลิ้นหัวใจรั่วชนิดรุนแรง กระดูกสันหลังผิดปกติและผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดปกติและ
มีภาวะซีด โดยทรงซักถามอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และทรงรับผู้ป่วย
จ านวน ๕ คน เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอีก ๑ คน ส่งไปรักษาที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมกับพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ให้กับผู้ป่วย
ในการนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ
พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดยโสธร เฝ้า และทรงน าขับร้องเพลงเลือดหยดเดียว
ซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ พร้อมพระราชทานพระด ารัสชื่นชมการท างานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานต่อไป