วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๑๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๗.๐๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมุศเฏาะฟา  มะฮ์มูด
มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางออมเนยา  อะห์มัด มะฮ์มูด เอลกูนี (Mrs. Omneya Ahmed Mahmoud Elkouny)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๓.๒๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า  เมื่อสองวันที่ผ่านมา  ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า  การที่บัณฑิตจะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้นั้น  ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ  การรู้จักปรับตัว
ให้ทันการณ์ทันโลก  และการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูรู้คุณ  อันเกิดจากพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อน  สามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นได้
ในวันนี้  ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า  บัณฑิตคงจะมีเป้าหมายในชีวิต  และย่อมปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันทุกคน  แต่การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว  บางครั้งบางคนอาจจะพบว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก  และมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เป็นอันมาก  บัณฑิตจึงต้องตั้งมั่นในเป้าหมายของตน  แล้วพิจารณา
หาหนทางหรือวิธีการปฏิบัติ  ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น  โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่  เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ  เกิดขึ้น  ก็ตั้งสติให้มั่นคง  ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของปัญหา  แล้วแสวงหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด
ข้อสำคัญ  จะต้องมีความเพียรพยายามอันกล้าแข็ง  จะได้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ปัญหาใด ๆ  ถ้าทำได้ดังนี้  บัณฑิตก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้ว
ความสำเร็จที่แต่ละคนได้รับก็จะยั่งยืนสืบไป