วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดหาทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ครั้งที่ ๑ ณ อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกาลัง
ของชาติบ้านเมือง จึงต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต
และขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่ทุกคนว่า ผู้ที่จะเป็นกาลังสาคัญ ในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองนั้น ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ และความคิด
จิตใจ กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ในหลักวิชาอย่างลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง
กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วย จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมดังที่กล่าว
เพราะประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ข้อสาคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนาพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์