วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี)
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง
เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน
มีนักเรียน จำนวน ๔๐ คน ธนาคารออมสินได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน” โดยปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อฝึกให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ และทำบัญชีรายรับรายจ่าย กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมการปรับโครงสร้างดิน และปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะกับการปลูก
ไม้ผลและพืชผัก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ สนับสนุนโรงเรือน เมล็ดพันธุ์ผัก และการปลูกพืชผักเมืองหนาว เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อขยายโอกาส
ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีสถานศึกษา มีความรู้ และสามารถอ่านออกเขียนได้ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑๐๒ คน เป็นนักเรียนบ้านไกล จำนวน ๔๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ฯ ได้ให้
การสนับสนุนในการช่วยพัฒนาพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งกิจกรรมระหว่างศูนย์การเรียน ฯ กับชุมชน นอกจากนี้
สมาคมแม่บ้านตำรวจ สนับสนุนแบตเตอรีสำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการตามพระราชดำริ ฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ด้านกิจกรรมการเกษตร ได้ผลผลิตเพียงพอบริโภคภายในโรงเรียน และนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน โดยจัดทำโรงเพาะกล้า ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาการให้ผลผลิตได้ครอบคลุมตลอดปี พร้อมทั้งการฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และได้ขยายผลการผลิตเป็นชาใบหม่อนเพิ่มเติม สามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภค มีอาชีพทำกิน และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ยังส่งเสริมให้นักเรียนฝึกสีไวโอลีน เพื่อใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์
ในการนี้ ทรงชื่นชมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และยังส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้เด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้เป็นอย่างดี

/ในวันเดียวกันนี้ …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร