วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่