วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๗.๔๕  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา

ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด  ณ พลับพลาทรงงานสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ สโมสรสัญญาบัตร

กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๓.๓๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า
ของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ  ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๘ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๒๔ คน โดยเมื่อปี
๒๕๖๐ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ
ฉบับที่ ๕ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการคูณ กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียน อาทิ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การฝึกอาชีพ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเกษตรแบบครบวงจร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ต่อมาปี ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
และพระราชทานพันธุ์ไก่ไข่แบ๊บคอก บราวน์ (Babcock Brown) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้
เรื่องการขยายพันธุ์พืช การป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และขยายผลไปสู่ชุมชน ในปี ๒๕๖๕ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด โอกาสนี้ นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๙ โรงเรียน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร