วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมตาช ฟาลักนูมา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานคำแนะนำในการมาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนที่เรียนดี
แต่ขาดโอกาส และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามสติปัญญา ความสามารถ
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในป้อมปราการโกลกอนดา (Golconda Fort) เมืองไฮเดอราบาด ซึ่งเป็นอาณาจักรโกลกอนดาในอดีต และเป็นป้อมปราการที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี ที่ตั้งของสุสานสำคัญ
สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์กุตบ์ชาฮี และเป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์ในราชวงศ์กุตบ์ชาฮีทุกพระองค์ ตามความเชื่อของ
ศาสนาอิสลาม
เวลา ๑๕.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานราชีพ คานธี เมืองไฮเดอราบาด เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจอลลี กรานต์ เมืองเดห์ราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ จากนั้น
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมรามาดา เดห์ราดูน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงหล่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” (ปางมหากรุณาธารณี) ณ มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา