วันพุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี และพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ เจแอล ๐๓๔ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงงานด้านวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ และทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟทส์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์
ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ อีกทั้งจะทรงงานทางวิชาการและติดตามความร่วมมือ
ในด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และหาแนวทางความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา