วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
– นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (Mr. Ahmed Abdulla Al-Hajeri) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ – นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (Mr. kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางกาตารีนา กอร์นาโร (Mrs. Katharina Cornaro) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (Mr. Asim lftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอัสมา อะห์มัด (Mrs. Asma Ahmad) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้
จากการเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
และจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้บังคับกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย กราบบังคมทูลรายงานโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์
กข ๘๗ การเลี้ยงปลาในนาข้าว การสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว
และการปลูกพืชผลทางการเกษตรจากผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๓ และแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕