วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๑๙.๒๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ พลเอก เดวิด  เฮอร์ลีย์ (His Excellency
the Honourable General David Hurley AC DSC)  ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา  เฮอร์ลีย์  (Her Excellency Mrs. Linda Hurley) ภริยา และพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานขันน้ำพร้อมพานรองถมตะทองลายพุดตานใบเทศมีพระปรมาภิไธย วปร. ประดับเพชร บรรจุในกล่องผ้าไหมลายลูกแก้วสีครีม แก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และพระราชทานตลับทรงรีถมตะทองลายพุดตานใบเทศมีพระนามาภิไธย สท. ประดับเพชร บรรจุในกล่องไม้ปิดทองคำเปลวเขียนลายนางในวรรณคดี แก่ภริยาผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพร่างด้วยหมึกรูปอาคารต่าง ๆ ในวิทยาลัยการทหารดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่างหูมุก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พลเอก เดวิด  เฮอร์ลีย์ ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ลำดับที่ ๒๗
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในอดีต เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์
และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน และเคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยการทหารดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ เป็นประเทศในเครือจักรภพของ
สหราชอาณาจักร มีพระประมุขแห่งรัฐ คือ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ (His Majesty King Charles III) แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบ ๗๐ ปี
เมื่อปี ๒๕๖๕ โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมา นับตั้งแต่การเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๐๕   และเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารในระดับเตรียมทหาร ณ คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย จากนั้น ทรงเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ ต่อมา ทรงได้รับสัญญาบัตรยศเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๘ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียครอบคลุมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา
การสาธารณสุข การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
เวลา  ๐๙.๑๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
/- ศาสตราจารย์พฤทธิ์ …
– ๒ –
– ศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในโอกาส ๕๐ ปี สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร  งามอุโฆษ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางธาริดา  สินธพ และนางมาลัย  บำรุงวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
– นายปราโมทย์  พรหมรักษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– คณะกรรมการนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
– นายคิปทิเนสส์  ลินด์ซีย์  คิมโวเล (Mr.Kiptiness Lindsay Kimwole) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา  ๑๔.๐๙  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
  ๑. นางดวงใจ  ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรการแสดงประจำปีก่อนปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ “งานสายสัมพันธ์วันของลูก” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/๒. นางพรพรรณ …
– ๓ –
  ๒. นางพรพรรณ  พรประภา และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ คณะชมรมผู้ค้าตลาดบางแคบาทวิถี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
– นายวีระพันธุ์  ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นำ คณะกรรมการจัดโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล
– นายธานินทร์  อินทรแจ้ง นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยลูกกรุงในอดีตอันทรงคุณค่า ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๔.๓๙  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สถิตย์  สิริสิงห์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ ฯ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นางสาวชญานิษฐ  อังคณานุวัฒน์  ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) (Advanced Graduated Study/ Doctor of Dental Science in Dentistry (Prosthodontics))
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายนนทวัฒน์  ชื่นศิริ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทันตแพทย์ (Doctor of Philosophy in Dental Science) จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายกิตติพิชญ์  ศรีสระน้อย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry) ณ มหาวิทยาลัยซูริค สมาพันธรัฐสวิส
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๒๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
/ ในโอกาสนี้ …
– ๔ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท  ความว่า  บัณฑิตทั้งหลายได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้  และได้กล่าวคำปฏิญาณ
ว่าจะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคม  สมกับที่ได้เล่าเรียนมา  นับเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่มีคุณค่ามาก    ต่อจากนี้  ทุกคนคงจะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา  ไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม  ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน  ให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญนั้น  บางครั้งอาจจำเป็นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับความชั่วความเสื่อม  จนทำให้แต่ละคนรู้สึกลำบากกายลำบากใจอยู่บ้าง  แต่หากบัณฑิตตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง  ที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบ  พร้อมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต  ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน   ด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณที่ถูกต้องแล้ว  ก็มั่นใจได้ว่า  แต่ละคนจะสามารถนำพาตน  นำพาชาติบ้านเมือง   ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดี  สมดังที่ให้คำปฏิญาณไว้ได้อย่างแน่นอน
อนึ่ง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา เวลา ๐๗.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙
เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย ละเว้นการใช้สารเคมี
เมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน และชักชวนเพื่อนบ้านปลูก เป็นการขยายความรู้ออกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี เมื่อปี ๒๕๖๐
โดยรับสนองพระราชดำริ อาทิ ด้านการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ด้วยวิธีอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวแบบอินทรีย์แก่ประชาชนและกำลังพล  ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน จัดรูปแปลงนาให้เก็บกักน้ำ
ได้ดีขึ้น การทำปุ๋ยหมัก ปลูกหญ้าแฝก จนเนื้อดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น และมีการตรวจสอบบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร  โครงการตำรวจพันธุ์ดีจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเริ่มเมื่อปี ๒๕๖๕ ที่สถานีตำรวจภูธร
วัดโบสถ์ นำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ได้พระราชทานมาขยายผลต่อ ผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการครัวปันสุข ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่ และจะส่งเสริมต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกต้อง ในการนี้ พระราชทานข้าวสารปทุมธานี ๑ แก่ผู้แทนกองทัพบก ข้าวสารหอมมะลิ แก่แม่ทัพภาคที่ ๓ เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย” เมล็ดพันธุ์พืช แก่ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑ และผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ซึ่งมีพระราชดำริให้หน่วยทหารเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และเป็นที่ศึกษาดูงานให้นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างรายได้ โดยผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน
ได้พระราชทานไปแล้วกว่า ๗.๙ ล้านตัว มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และจัดทำข้อมูล
การวางไข่ในบ่อเลี้ยงแต่ละชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ ในโอกาสนี้ ทรงเปิดศูนย์พันธุ์กบพระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการต่าง  ๆ ได้แก่ โครงการทหาร
พันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และการปลูกผักแบบอินทรีย์  ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ผลิตไม้ผล “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคเหนือ   โครงการฟาร์มภูมิใจสวนสมุนไพร
/โครงการ …
– ๕ –
โครงการปลูกผักปลอดภัย กองพันทหารขนส่งที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  และโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ในโครงการผลิตแพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือ จากนั้น ทอดพระเนตรวิดีทัศน์การฝังไมโครชิพในแพะ และทอดพระเนตรการแสดงรวมพลแพะ  สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร