วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่
เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน
ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานอันดีของประเทศ ตลอดจนพื้นฐานชีวิต
ของบัณฑิตทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก จำเป็นที่บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทัน และนำความรู้
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว แต่ละคนยังต้องมีใจเปิดกว้าง มีความคิดพิจารณาที่ถูกต้องตามเป็นจริง
และมีความอุตสาหะพากเพียรที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งในทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์
และการทำงานอยู่เสมอ หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จ พัฒนาก้าวหน้าขึ้นจากพื้นฐานอันดีที่มีอยู่แล้ว และเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมืองสืบไป
เวลา ๑๐.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในงานวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ และทรงเปิดอาคารกองบังคับการ
หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ กับทอดพระเนตรการสาธิตทางทหารของหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๖๔๒ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๐๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๑) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
(กองกำลังสุรสีห์) ณ ฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลาย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และฐานปฏิบัติการบ้านร่วมใจพัฒนา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๑) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (กองกำลังบูรพา) ณ จุดตรวจตาพระยา ๐๑ อำเภอตาพระยา และกองร้อยทหารพรานที่ ๑๓๐๓ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว