วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในโอกาสนี้ เนติบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จากัด พร้อมด้วยคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและโรงครัวโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
๑. นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ และครอบครัว
๒. นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย และครอบครัว
๓. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ในนามของบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จากัด
๔. นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน และครอบครัว
๕. นายศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ ในนามของนายประจักษ์ กาญจนพิมลกุล และครอบครัว
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูรองคอกปศุสัตว์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
๒. นางสาวประภาพรรณ พิชัยคา กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. นายสุเมธ สุรบถโสภณ หัวหน้ากลุ่มดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น หลักสูตรผู้นาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๖ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/๔. นายสมศักดิ์ …
– ๒ –
๔. นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมเวชสาอาง เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
– นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงาน ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคาร สงเคราะห์อุปถัมภ์) อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของศูนย์การเรียน ฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ สนองพระราชดาริการให้บริการการศึกษาแก่เด็ก ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานศึกษา ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๘๘ คน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนการจักสานไม้ไผ่ การทาตะกร้า ไม้ไผ่ไร่ และกระติ๊บข้าวเหนียว กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ และปลา และกับกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทาแชมพูจากใบหมี่ การทาปั้นขลิบไส้ถั่วมะแฮะ การทาบายศรีโบราณ และการทายาหม่อง จากสมุนไพร เป็นต้น เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชานแดนบ้านเทพภูเงิน อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๔ คน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ เรื่อง คาควบกล้า กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์
/กิจกรรมการขยายผล…
– ๓ –
กิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ โดยนาไปแปรรูปเป็นน้าพริกหอยเชอรี่ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานมันรุ่งผล อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน กลับกรุงเทพมหานคร